Regulamin kursów RoboNauka

§ 1

Zasady ogólne

 1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w kursach RoboNauka (zwanych dalej kursami), Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem.
 2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Wysłanie zgłoszenia

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie www.robonauka.pl/zapisy/ .
 2. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, wysyłające Zgłoszenie.
 3. Organizatorem – jest Techhub Tomasz Jagi,
 4. Uczestnikami - są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.
 5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w kursach RoboNauka.
 6. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.
 7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w kursach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

§ 3

Warunki płatności

 1. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rezerwacji (wysłania Zgłoszenia).
 2. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju kursu i ilości przewidywanych zajęć.
 3. Wniesienie 1 raty bądź wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w kursach. Brak wniesienia co najmniej 1 raty jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
 4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej.
 5. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.

§ 4

Realizacja umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
 3. Zgłaszający ma możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rezygnacji Zgłaszający zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia Organizatora w formie pisemnej. Opłaty naliczane są do koniec miesiąca kalendarzowego w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
 5. W przypadku odwołania kursu w takim terminie Organizator, zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.

§ 5

Udział w kursach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.
 3. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.
 4. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 7. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
 8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 9. W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.
 10. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
 11. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 12. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach kursów RoboNauka.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

§ 7

Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie kursu Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora).
 2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

§ 8

Wizerunek Dziecka

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem Organizatora w celach popularyzacji i promocji nauczania matematyki, chemii, fizyki, robotyki i informatyki, realizowanego w ramach kursów Organizatora na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.robonauka.pl/page/polityka-prywatnosci/

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Zgłaszającego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.